Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin sklepu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    System Sprzedaży Hurtowej dostępny pod adresem internetowym https://www.nitai.pl/ prowadzony jest przez spółkę pod firmą NITAI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-658, ulica Długa 16B lok. 33, NIP: 897-18-16-688, REGON: 363105551, e-mail: info@nitai.pl / hurt@nitai.pl , tel. +48 690 010 474 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000588889.
2.    Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową https://www.nitai.pl/
3.    Definicje.
a)    Regulamin – niniejszy regulamin Systemu Sprzedaży Hurtowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b)    Sprzedawca – NITAI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-658, ulica Długa 16B lok. 33, NIP: 897-18-16-688, REGON: 363105551, e-mail:  , : info@nitai.pl / hurt@nitai.pl , tel. +48 690 010 474 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000700177,
c)    Kupujący – Klient, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
d)    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
e)    Formularz rejestracji – dostępny w Systemie Sprzedaży Hurtowej formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
f)    Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i (hasłem) podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych i zrealizowanych Zamówieniach.
g)    Konto bankowe – rachunek bankowy Sprzedającego, widniejący na fakturze dostarczonej Kupującemu.
h)    Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego:
1.     w Systemie Sprzedaży Hurtowej zamówienie składane jest poprzez umieszczenie produktu w Koszyku oraz wybranie odpowiedniej opcji akceptacji zamawianych produktów.
i)    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana w języku polskim za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Hurtowej.
j)    Produkt - dostępna w Systemie Sprzedaży Hurtowej rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
k)    Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.
l)    Promocja – określony w ścisłych ramach czasowych rabat cenowy na wybrane Produkty, które stanowią przedmiot umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
m)    Dowód zakupu –faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
n)    Adres e-mail Klienta –podany przez Klienta w chwili tworzenia konta adres poczty elektronicznej.
o)    Adres e-mail Sprzedawcy – hurt@nitai.pl
p)    Adres korespondencyjny Sprzedawcy – Nitai Sp. z o.o., ul. Usługowa 12, 55-114 Szewce.
q)    Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
4.    Sprzedający realizuje zamówienia jedynie na rzecz Klientów.
5.    Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a)    umożliwieniu założenia i prowadzenia Konta w Systemie Sprzedaży Hurtowej,
b)    umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c)    Prowadzeniu Newslettera.
6.    Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
7.    Klienci, którzy założyli Konta przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, przed dokonaniem kolejnego zamówienia potwierdzają zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji będzie równoznaczny z niemożnością składania zamówień.
8.    Dostęp do konta możliwy jest jedynie po wprowadzeniu loginu i hasła.
9.    Klient, który założył Konto nie ponosi z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Umowa związana z utworzeniem i prowadzeniem Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie tę umowę rozwiązać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na adres e-mail: hurt@nitai.pl lub poprzez przesłanie stosownego listu drogą pocztową na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.
10.    Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą Konta. Sprzedawca poinformuje Klienta o likwidacji Konta przesyłając stosowną wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta.
11.    W Systemie Sprzedaży Hurtowej mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sprzedawcy. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości na Koncie indywidualnego Kupującego.
12.    Sprzedawca ma prawo udzielić Kupującemu indywidualnego rabatu na zakup konkretnych produktów lub wszystkich produktów pozostających w ofercie Sprzedającego. Sprzedający ma prawo w każdym momencie, w szczególności zaś, ale nie wyłącznie opóźnienia przez Kupującego w płatności poprzednich faktur cofnąć udzielony rabat, bez konieczności podawania przyczyny i informowania klienta. Udzielnie i cofnięcie rabatu zawsze stanowi kwestię uznaniową Sprzedawcy.
13.    Sprzedawca ma prawo w każdym czasie zmienić ceny produktów oferowanych Klientom.
14.    Postanowienia niniejszego regulaminu znajda również zastosowanie w przypadku sprzedaży poprzez zamówienia składane poza Systemem Sprzedaży Hurtowej, wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§2. ZAMÓWIENIE

1.    Kupujący obowiązany jest do korzystania z Systemu Sprzedaży Hurtowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nienarażania Sprzedającego na straty.
2.    W ramach Systemu Sprzedaży Hurtowej prowadzona jest sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Informacje znajdujące się w Systemie Sprzedaży Hurtowej stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4.    W Systemie Sprzedaży Hurtowej można dokonywać zamówień jedynie powyżej kwoty 500 zł netto. Zamówienia poniżej tej kwoty, nie są przyjmowane i realizowane.
5.    Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie Systemu Sprzedaży Hurtowej przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
6.    W Systemie Sprzedaży Hurtowej zamówienie składane jest poprzez umieszczenie produktu w Koszyku oraz wybranie odpowiedniej opcji akceptacji zamawianych produktów.
7.    Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
8.    Sprzedający w formie wiadomości e-mail wysłanej Kupującemu na Adres e-mail potwierdzi złożenie oraz przyjęcie zamówienia do realizacji.
9.    Czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 48 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem § 2 pkt 9.
10.    W przypadku konieczności dokonania przedpłaty, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Kupującego zostaną zaksięgowane uznane na rachunku bankowym Sprzedającego.
11.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy towaru. W przypadku, gdy Kupujący korzysta z Systemu Sprzedaży Hurtowej wówczas realizacja zamówienia dokonywana jest na aktualne dane Kupującego pobierane z Konta, chyba że Kupujący w treści wiadomości e-mail wysłanej na Adres e-mail Sprzedającego przed złożeniem zamówienia wskaże inny adres, pod który ma być zrealizowane zamówienie.
12.    Kupujący ma możliwość zmiany adresu doręczenia złożonego zamówienia jedynie przed złożeniem zamówienia. Zmiana adresu po tym terminie nie obliguje Sprzedającego do doręczenia zamówienia na wskazany później adres.
13.    Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
14.    Potwierdzone zamówienie Sprzedawca może anulować, co nastąpi, jeżeli w przeciągu 3 dni od otrzymania wezwania wysłanego na adres Kupujący nie uzupełni braków, uniemożliwiających realizację Zamówienia.
15.    Sprzedawca może anulować każde zamówienie, W przypadku, ale nie wyłącznie kiedy jego realizacja napotyka niezawinione przez Sprzedawcę i trudne do przezwyciężenia przeszkody.
16.    Klient nie może wycofać lub edytować złożonego zamówienia od momentu zawarcia umowy zgodnie z treścią pkt 19.
17.    Umowę uważa się za zawartą:
a)    W przypadku zamówień składanych przez System Sprzedaży hurtowej – z chwilą złożenia zamówienia,

§3. PŁATNOŚCI

1.    Ceny podane w Systemie Sprzedaży Hurtowej wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia/ na dołączonej fakturze/wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
2.    Do każdego Zamówienia dołączana jest Faktura VAT.
3.    Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
4.    a) płatność gotówka przy odbiorze osobistym (do kwoty 15.000,00 zł)
5.    b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
6.    c) płatność za pobraniem (nie dotyczy wysyłek gabarytowych - paletowych)
7.    Zapłata ceny dokonywana jest w następujący sposób:
a) klienci, który zaczynają współprace ze Sprzedawcą zobligowani są dokonać przedpłaty – dotyczy to realizacji trzech pierwszych zamówień.
b) płatności za kolejne zamówienia (od czwartego) dokonywane są w formule odroczonej płatności (maksymalnie do 7 dni), z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający może zawsze zażądać przedpłaty, w szczególności, ale nie wyłącznie w sytuacji opisanej w § 3 pkt 5.
8.    Kupujący zobligowany jest do poniesienia kosztów przesyłki. Koszty przesyłki uwzględnione będą na przesłanej Kupującemu fakturze lub w przypadku dokonywania przedpłaty wskazanie przy składaniu zamówienia.
9.    Jeżeli Kupujący opóźnia lub opóźniał się z płatnością Faktur/y VAT za poprzednio zrealizowane zamówienia i dostarczone Produkty Sprzedający ma prawo zażądać przed realizacją zamówienia dokonania przedpłaty za złożone nowe zamówienie oraz uregulowania poprzednich płatności.
10.    Jeżeli przedpłata nie będzie uiszczona w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
11.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności, w tym także do wprowadzenia wymogu dokonania przedpłaty.
12.    Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Zamówienia.

§4. DOSTAWA

1.    Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów.
a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podawany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
2.    Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
3.    Koszty dostawy ponosi :
a)    Kupujący w przypadku realizacji zamówienia do 1500 zł netto
b)    Sprzedawca w przypadku zamówienia powyżej 1500 zł netto
4.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia/ na dołączonej fakturze. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
5.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
6.    Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Zamówienie i wszystkich Produktów wchodzących w jego skład.
7.    Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
8.    Chwilą wydania rzeczy jest:
a)    w przypadku wysyłki do Kupującego - jej powierzenie przewoźnikowi,
b)    w przypadku odbioru osobistego – jej odbiór przez Kupującego.
9.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczaniu przesyłek wynikłe z winy Poczty Polskiej lub Kuriera.
10.    Produkty w trakcie kompletowania zamówienia pakowane są pod nadzorem kamer. Każdą przesyłkę nadawaną przez Sprzedawcę należy sprawdzić w obecności kuriera pod kątem uszkodzeń, nawet jeśli nie ma widocznych oznak zewnętrznych - jeśli Kupujący zauważy jakiekolwiek uszkodzenie wewnętrzne bądź zewnętrzne (w tym zaklejenie bądź uszkodzenie taśmy firmowej), należy w obecności kuriera spisać protokół szkody.
11.    Podpisanie odbioru przesyłki (bez spisanego protokołu szkody) poczytuje się w razie wątpliwości, jako jej otrzymanie w stanie nienaruszonym.

§5. GWARANCJA i REKLAMACJA Z TYTUŁU GWARANCJI

1.    Sprzedawca udziela gwarancji w zakresie terminu przydatności produktu, który w dniu składania zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy (wada).
2.    Jeżeli termin przydatności produktu jest krótszy niż 6 miesięcy Kupujący jest zawsze o tym informowany poprzez stosowny komunikat w Systemie Sprzedaży hurtowej lub w treści wiadomości e-mail. Dokonując zamówienia takiego produktu Kupujący akceptuje, że nie są to produkty obarczone wadą i nie są objęte Gwarancją.
3.    W przypadku, gdy Produkt dostarczony Kupującemu ma wadę, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad,
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
4.    Jeżeli Kupujący wykonuje uprawnienia z tytułu Gwarancji zobowiązany jest dostarczyć wadliwy/e produkt/y na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.
5.    Przed odesłaniem towaru należy skontaktować się z pracownikiem firmy Nitai (nr tel. 737 450 094; adres e-mail: hurt@nitai.pl). Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.
6.    Decyzję o wymianie wadliwego Produktu lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Sprzedawca
7.    Sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji, jeżeli wada zostanie stwierdzona najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odbioru produktu przez Kupującego.
8.    Jeżeli Kupujący nie zbada towaru w wyżej wymienionym czasie i sposób uprawnienia z tut. Gwarancji przepada.
9.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją zamówienia Kupujący może kierować do Sprzedającego wysyłając stosowną informację na adres e-mail hurt@nitai.pl lub pocztą tradycyjną pisemnie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.
10.    Reklamacja nie będzie uznawana, jeżeli Kupujący odeśle towar na inny adres niż Adres korespondencyjny Sprzedawcy.
11.    Sprzedawca ma prawo ustosunkować się do zastrzeżeń klienta w przeciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację.
12.    Jeżeli Produkty nie zostaną odebrane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Sprzedawca wzywa Kupującego na piśmie do odbioru Produktu/ów w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie Produktu. Opłata ta wynosi 100 zł za każdy miesiąc przechowywania. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
13.     Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail hurt@nitai.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane osobowe przekazywane przez Kupujących W RAMACH Systemu Sprzedaży Hurtowej są przetwarzane przez NITAI  sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2.    Kupujący podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
3.    Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupujących znajdują się w zakładce – POLITYKA PRYWATNOŚCI – dostępnej na stronie www.nitai.pl

§7. NEWSLETTER

1.    Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
2.    W celu zasubskrybowania Newslettera, Kupujący wykonuje następujące czynności
a) zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.nitai.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,
c) uaktywnia przycisk „Zapisz”.
3.    Kupujący może również subskrybować Newsletter podczas aktywacji Konta.
4.    Z chwilą uaktywnienia przycisku „Zapisz” lub „Utwórz Konto”, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
5.    Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji.
6.    Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.
7.    Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.    Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w ramach Systemu Sprzedaży Hurtowej są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2.    Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w ramach Systemu Sprzedaży Hurtowej tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3.    Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć zmieszczonych w ramach Systemu Sprzedaży Hurtowej oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4.    Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§9. KONTO

1.    Klient może założyć w ramach Systemu Sprzedaży Hurtowej na stronie https://www.nitai.pl/ Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji i programu lojalnościowego, uproszczenie procesu zamówienia.
2.    Założenie Konta nie wiąże się z naliczaniem przez Sprzedającego jakichkolwiek opłat.
3.    Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronie https://www.nitai.pl/.
4.    Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na https://www.nitai.pl/, na Adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta :
- po weryfikacji danych Sprzedawca przesyła na Adres e-mail informację o utworzeniu Konta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.
5.    Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:
a)    wysyłając wiadomość email hurt@nitai.pl . W treści wiadomości e-mail powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
b)    kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
6.    Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
7.    Sprzedający może odmówić rejestracji, gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
8.    W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sprzedający może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem 3-dniowego terminu wypowiedzenia.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2.    O zmianach regulaminu i jego zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni przed złożeniem kolejnego zamówienia. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3.    Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego pod adresem internetowym https://www.nitai.pl/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów.
5.    Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Sprzedawcę uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub prawa przysługującego Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez Sprzedawcę, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Sprzedawcy.
7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin, ograniczenie lub uniemożliwienie Kupującym korzystania z określonych funkcjonalności bądź całego Systemu Sprzedaży Hurtowej W tym celu nie jest konieczna zgoda Kupujących.
8.    Czasowe zawieszenie funkcjonalności Systemu Sprzedaży Hurtowej nie oznacza woli rozwiązania przez Sprzedawcę umów z Kupującymi.
9.    Regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2020 roku.

 

pixel